[In Dutch]

SCICOMVISUALS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die SCICOMVISUALS van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door SCICOMVISUALS in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

SCICOMVISUALS verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met  SCICOMVISUALS, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SCICOMVISUALS gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt SCICOMVISUALS zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

SCICOMVISUALS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SCICOMVISUALS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

SCICOMVISUALS gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar joost@scicomvisuals.com.

SCICOMVISUALS hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. SCICOMVISUALS maakt gebruik van Dropbox, om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Dropbox doet er alles aan om de veiligheid en beveiliging van de gegevens van zijn gebruikers te waarborgen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en best practices, voor de naleving van de AVG. Iedere persoon die bij SCICOMVISUALS toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval SCICOMVISUALS gebruik maakt van de diensten van derden, zal SCICOMVISUALS in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal SCICOMVISUALS u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via e-mail.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met me opnemen, via e-mail.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018.